Home » Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ

ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 11 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

W KOSZALINIE

 

I PÓŁROCZE

 

 

I półrocze                                          01.09.2016r. – 22.01.2017r.

II półrocze                                         23.01.2017r. – 31.08.2017r.

Zimowa przerwa świąteczna           23.12.2016r. – 31.12.2016r. (powrót do szkoły 02.01.2017r.)

Ferie zimowe                                    13.02.2017r. – 26.02.2017r.

Wiosenna przerwa świąteczna        13.04.2017r. –  18.04.2017r.

Koniec zajęć dydaktycznych           23.06.2017r.

ROK 2016

Sierpień

 

29.08.2015r. godz.   9.00                  Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa informacji

13.00                 Rada Pedagogiczna

– podsumowująca r.szk. 2015/2016

– organizacyjna (I część) r.szk. 2016/2017

– zebranie potrzeb nauczycieli w zakresie wspomagania

 

Wrzesień

 

01.09.2016r.                                       Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017

          godz.   9.00                  Szkoła Podstawowa nr 3 kl. I – III

godz. 10.15                  Szkoła Podstawowa nr 3 kl. IV – VI i Gimnazjum nr 3 kl. I – III

 

 

 

08.09.2016r. godz. 16.30                  Zebrania rodziców – Szkoła Podstawowa Nr 3

godz. 17.30                  Zebrania rodziców – Gimnazjum Nr 3

– priorytety z „Koncepcji pracy szkoły wybrane do realizacji

w roku szkolnym 2016/2017”

– zapoznanie ze Statutem Szkoły

(źródła udostępnienia Statutu)

– zapoznanie z Wewnątrznoszkolnym Systemem Oceniania,

funkcjonowaniem OK

– poinformowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych

i sposobach sprawdzania wiedzy, a przede wszystkim

o procedurze oceny zachowania

– zapoznanie z procedurami uzyskiwania wyższej, niż

przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny

klasyfikacyjnej zachowania

– zapoznanie z organizacją roku szkolnego (w tym)

– częstotliwość i formy spotkań z rodzicami

(wg ustalonego harmonogramu spotkań)

– sposób informowania rodziców o postępach

dziecka – przyjęty w szkole

– udostępnianie rodzicom dokumentacji przebiegu nauczania (zgodnie ze znowelizowaną UoSO z dn. 20.02.2015r.)

– Pomoc psychologiczno- pedagogiczna (procedury związane
z dostosowaniem opinii i orzeczeń PP-P oraz informacja rodziców

o innych sytuacjach wymagających objęcia dziecka pomocą p-p)

– zapoznanie z zasadami prowadzenia zajęć wychowania

do życia w rodzinie i religii

 

– informacja o terminach egzaminu gimnazjalnego

19.04.2017r. godz. 9.00                      – egzamin gimnazjalny – z zakresu historii i wos

godz. 11.00                                                         – z zakresu języka polskiego

20.04.2017r. godz. 9.00                     – egzamin gimnazjalny – z zakresu przedmiotów

przyrodniczych

godz. 11.00                                                         – z zakresu matematyki

21.04.2017r. godz. 9.00                      – egzamin gimnazjalny – język obcy nowożytny na poziomie

podstawowym

godz. 11.00                                                         – język obcy nowożytny na poziomie

rozszerzonym

 

– deklaracje rodziców odnośnie wyboru języka obcego na egzaminie

gimnazjalnym

– wybór trójek klasowych ze wskazaniem przedstawiciela

do reprezentowania w Radzie Rodziców, poinformowanie o dacie

spotkania RR – 22 września 2016r.

– poinformowanie rodziców o ustalonych w Statucie zasadach

zapewnienia opieki i bezpieczeństwa dzieciom przed – i po

zakończonych zajęciach w szkole oraz zasadach zwalniania z zajęć

– zebranie od rodziców oświadczeń o przejęciu opieki

i odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci samodzielnie

udających się do domu po zakończonych zajęciach w szkole

– ubezpieczenie uczniów (NNW)

– przypomnienie rodzicom, że 15 października 2016r. mija

ostateczny termin dostarczenia do sekretariatu szkoły Opinii z PP-P

dotyczących dostosowania warunków i form do indywidualnych                                                            potrzeb psychofizycznych ucznia przystępującego do egzaminu

 

15.09.2016r. godz. 15.30                  Rada Pedagogiczna organizacyjna (II część)

– zaopiniowanie planu wychowawczego i profilaktyki na bieżący rok

szkolny

– modyfikacja koncepcji pracy szkoły na bieżący rok szkolny

– szczegółowe zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego                                                                     dyrektora szkoły na rok szkolny 2016/2017

 

22.09.2016r. godz. 17.00                  Spotkanie przedstawicieli rodziców w celu wyboru
Rady Rodziców

 

 

Październik

 

 

13.10.2016r. godz. 12.50                  Uroczysty apel i spotkanie pracowników szkoły z okazji

(czwartek)                                         Dnia Edukacji Narodowej

 

14.10.2016r. (piątek)                         Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (opieka świetlicowa)

 

18.10.2016r.  godz. 9.00                   Pasowanie klas I

(wtorek)                                           

 

 

19.10.2016r. godz. …                       Otrzęsiny klas I G lub inna impreza integracyjna

 

 

20.10.2016r. godz. 15.30                  Rada Pedagogiczna – szkoleniowa

(czwartek)                                         Jak upowszechniać czytelnictwo, rozwijać kompetencje czytelnicze? –  nauczyciele bibliotekarze

Jak rozwijać kompetencje informatyczne? – P. J. Jagiełowicz
i P. A.Wiatrowicz

– Jak w szkole tworzy się klimat i atmosferę, sprzyjającą uczeniu się? – opracowanie: nauczyciele na ścieżce awansu zawodowego

 

31.10.2016r. (poniedziałek)             Dni wolne od zajęć dydaktycznych (tzw. dyrektorskie na mocy

Rozporządzenia MEN z 18.04.2002r. w sprawie organizacji roku

szkolnego ze zmianami z dnia 05.10.2010r. ).

 

 

Listopad

 

 

03.11.2016r. godz. 16.30 – 18.00     Konsultacje dla rodziców (dawniej Dzień Otwarty)

(czwartek)                                                    

 

11.11.2016r. (piątek)                         Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć                                                                        dydaktycznych

– uczestnictwo Pocztu Sztandarowego w uroczystościach miejskich

– patriotyczne lekcje (g. wychowawcza, plastyka, muzyka, j.polski …)

                                                           – świąteczny wystrój szkoły (w tygodniu przed i po święcie)

 

 

24.11.2016r. godz. 15.30                  Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

(czwartek)                                         – zatwierdzenie Planu doskonalenia nauczycieli i WDN

 

Grudzień

 

15.12.2016r. (czwartek)                   Zebrania rodziców

godz. 16.30                   – Szkoła Podstawowa

godz. 17.30                   – Gimnazjum

Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

na I półrocze i przewidywanej nagannej ocenie zachowania

(miesiąc przed klasyfikacją)

 

 

22.12.2016r. godz. do ustalenia       Wigilia szkolna – jasełka

 

23.12 – 31.12.2016r.                          Zimowa przerwa świąteczna

 

 

ROK 2017

 

 

Styczeń

 

do 12.01.2017r.                                 Wystawianie ocen za I półrocze

Poinformowanie uczniów i rodziców
o wszystkich przewidywanych ocenach

 

 

16,17,18.01.2017r.                            Próbny egzamin gimnazjalny klas III

                       

 

 

18.01.2017r.                                       XI rocznica śmierci ks. Jana Twardowskiego

– wystawy okolicznościowe

– wspominamy naszego patrona (poranek poetycki)

(godziny wychowawcze!)

 

 

19.01.2017r.  godz. 15.30                 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za I półrocze

 

23 STYCZNIA 2017R.                    POCZATEK II SEMESTRU

 

26.01.2017r.                                      Zebrania rodziców (za I półrocze)

godz. 16.30                   – Szkoła Podstawowa

godz. 17.30                   – Gimnazjum

 

 

 

Luty

 

13.02 – 26.02.2017r.                          Ferie zimowe

 

                         

 

 

 

 

 

Marzec

 

02.03.2017r. godz. 15.30                  Rada Pedagogiczna podsumowująca za I półrocze

 

                                                           Rekolekcje Wielkopostne

 

 

30.03.2017r. godz. 16.30 – 18.00     Konsultacje dla rodziców i obowiązkowe spotkania przed

egzaminem klas III G

 

 

 

Kwiecień

 

13.04 – 18.04.2017r.                         Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

19.04.2017r. godz. 9.00                    Egzamin gimnazjalny klas III – z zakresu historii i wos

godz. 11.00                                                                 – z zakresu języka polskiego

 

godz. 12.30                  Sprawdzian efektywności kształcenia klas II Gimnazjum

(część humanistyczna)

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (tzw. dyrektorski na mocy

                                                            Rozporządzenia MEN z 18.04.2002r. w sprawie organizacji roku

szkolnego ze zmianami z dnia 05.10.2010r. ) dla kl. I Gimnazjum
i dla Szkoły Podstawowej (opieka świetlicowa)

 

 

20.04.2017r. godz. 9.00                     Egzamin gimnazjalny klas III – z zakresu przedmiotów                                                                                  przyrodniczych

                      godz. 11.00                                                                   – z zakresu matematyki

 

godz. 12.30                  Sprawdzian efektywności kształcenia klas II Gimnazjum

(część matematyczno-przyrodnicza)

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (tzw. dyrektorski na mocy

                                                            Rozporządzenia MEN z 18.04.2002r. w sprawie organizacji roku

szkolnego ze zmianami z dnia 05.10.2010r. ) dla kl. I Gimnazjum

i Szkoły Podstawowej (opieka świetlicowa)

 

21.04.2017r. godz. 9.00                     Egzamin gimnazjalny klas III – język obcy nowożytny na poziomie                                                             podstawowym

                     godz. 11.00                                                                  – język obcy nowożytny na poziomie                                                              rozszerzonym

 

                     godz. 12.30                   Sprawdzian efektywności kształcenia klas II Gimnazjum

(język obcy)

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (tzw. dyrektorski na mocy

                                                            Rozporządzenia MEN z 18.04.2002r. w sprawie organizacji roku

szkolnego ze zmianami z dnia 05.10.2010r. ) dla SP i kl. I Gimnazjum

 

27.04.2017r.  godz. 16.00 – 18.30    Dzień Otwarty Szkoły

 

 

Maj

 

01.05.2017r.                                      Święto Pracy – dzień wolny

 

02.05.2017r. (wtorek)                      Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (tzw. dyrektorski na mocy

                                                            Rozporządzenia MEN z 18.04.2002r. w sprawie organizacji roku

szkolnego ze zmianami z dnia 05.10.2010r.)

 

 

11.05.2017r. (czwartek)                    Zebrania rodziców

godz. 16.30                   – Szkoła Podstawowa

                     godz. 17.30                   – Gimnazjum

Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

i nagannych ocenach zachowania na koniec roku.

 

 

Czerwiec

 

01.06.2017r.                                       Święto Szkoły

– bez zajęć dydaktycznych,

– dzień wolny od zajęć dydaktycznych (tzw. dyrektorski na mocy

                                                            Rozporządzenia MEN z 18.04.2002r. w sprawie organizacji roku

szkolnego ze zmianami z dnia 05.10.2010r.) dla Gimnazjum

 

01.06.2017r. godz. 9.00 i 11.00        Egzamin gimnazjalny dodatkowy – część humanistyczna

 

02.06.2017r. godz. 9.00 i 11.00        Egzamin gimnazjalny dodatkowy – część przyrodniczo – matematyczna

 

05.06.2017r. godz. 9.00 i 11.00        Egzamin gimnazjalny dodatkowy – część językowa

 

 

do 08.06.2017r.                                  Wystawianie ocen za II półrocze

 

09.06.2017r. godz. 17.00 – 21.30      Bal Klas III Gimnazjum

 

16.06.2016r. (piątek)                         Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (tzw. dyrektorski na mocy

                                                            Rozporządzenia MEN z 18.04.2002r. w sprawie organizacji roku

szkolnego ze zmianami z dnia 05.10.2010r.) dla Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum

 

 

19.06.2017r. godz. do ustalenia       Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

– zaopiniowanie wniosków o nagrody KO

– podsumowanie roku szkolnego

19.06.2017r. (poniedziałek)             Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (tzw. dyrektorski na mocy

                                                            Rozporządzenia MEN z 18.04.2002r. w sprawie organizacji roku

szkolnego ze zmianami z dnia 05.10.2010r.) dla Gimnazjum

 

 

21.06.2017r. godz. 9.00                    Apel podsumowujący  rok szkolny 2016/2017

 

 

22.06.2017r. godz. 9.00                     Giełda podręczników używanych

 

                                                                                   

 

                                                          

23.06.2017r.                                       Zakończenie roku szkolnego

godz. 8.00                      Gimnazjum Nr 3

godz. 10.30                    Szkoła Podstawowa Nr 3

 

 

 

24.06.2017r. – 31.08.2017r.             WAKACJE

 

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 został zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną
Zespołu Szkół Nr 11 im. ks. Jana Twardowskiego 29 sierpnia 2016r.

 

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej zastrzega sobie prawo zmiany podanych wcześniej terminów pod warunkiem poinformowania o tym Rady Pedagogicznej, co najmniej 5 dni przed wyznaczoną (nową) datą posiedzenia.

Ostatnie wpisy

Lipiec 2017
P W Ś C P S N
« Cze    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31